Bij het aangaan van een samenwerking met Louise Poortvliet Fotografie gaat u automatisch akkoord met de Algemene Voorwaarden.

Artikel 1. Definities

1. Louise Poortvliet Fotografie is de opdrachtnemer en fotograaf, die diensten aanbiedt aan de klant. Gevestigd te Goedereede en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 63405032.
2. Diensten: al hetgeen dat Louise Poortvliet Fotografie ten behoeve van de klant, binnen het kader van de door de klant verstrekte opdrachten maakt en/of onderneemt.
3. Opdracht: al hetgeen tussen Louise Poortvliet Fotografie en de klant is overeengekomen.
4. Klant: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Louise Poortvliet Fotografie een opdracht aangaat dan wel een aanbieding doet.
5. Werken: foto’s of videobeelden en elke andere vastlegging van beeldmateriaal en/of informatiedragers, geproduceerd door Louise Poortvliet Fotografie

Artikel 2. Toepasselijkheid

Op alle opdrachten die worden gegeven aan Louise Poortvliet Fotografie of samenwerkingen die worden aangegaan met Louise Poortvliet Fotografie zijn uitsluitend deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Door de klant of opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden en andere bedingen worden door Louise Poortvliet Fotografie uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3. Offerte en opdracht

1. Alle aanbiedingen en/of offertes die door Louise Poortvliet Fotografie zijn afgegeven, zijn vrijblijvend en maximaal 30 dagen geldig, tenzij in de offerte een andere termijn is genoemd. Wordt door klant/opdrachtgever na deze periode geen reactie gegeven maar is de interesse er nog wel, dan mag Louise Poortvliet Fotografie een nieuwe offerte sturen. Hierbij mogen eventuele prijswijzigingen die op dat moment ingegaan zijn worden toegepast.
2. Opdrachten en wijzigingen daarin komen tot stand door schriftelijke of elektronische bevestiging door Louise Poortvliet Fotografie. Voorts komt een opdracht tot stand doordat Louise Poortvliet Fotografie zonder voorafgaande bevestiging geheel of gedeeltelijk uitvoering geeft aan een door de klant gegeven opdracht.
3. Nadat klant/opdrachtgever akkoord is gegaan met de offerte, is de boeking definitief.
4. Voor opdrachten waarvoor naar aard en omvang geen aanbieding/offerte cq. bevestiging wordt verzonden, wordt de factuur geacht de opdracht juist en volledig weer te geven.

Artikel 4. Wijzigingen

1. Louise Poortvliet Fotografie heeft ten allen tijde het recht om opdrachten te weigeren of nadere voorwaarden te verbinden aan de levering en/of uitvoering van diensten.
2. Wijzigingen in de opdracht door de klant/opdrachtgever dienen tijdig en schriftelijk aan Louise Poortvliet Fotografie te worden medegedeeld. De wijzigingen zijn van kracht door en vanaf de schriftelijke aanvaarding hiervan door Louise Poortvliet Fotografie. Indien de wijzigingen hogere kosten veroorzaken, worden deze aan de klant in rekening gebracht.
3. Het wijzigen van een eerder afgesproken datum is mogelijk, wanneer Louise Poortvliet Fotografie op de nieuwe datum beschikbaarheid heeft.
4. Indien wijzigingen in de opdracht door de klant geheel of gedeeltelijke annulering van de opdracht betekent, is Louise Poortvliet Fotografie gerechtigd om gemaakte kosten bij de klant in rekening te brengen.
5. Zonder hiermee in gebreke te komen, kan Louise Poortvliet Fotografie een verzoek tot wijziging van de opdracht door de klant weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolgen zou kunnen hebben voor de afgesproken te verrichten diensten.
6. Wijzigingen in de opdracht die tot gevolg hebben dat de afgesproken levertijd door Louise Poortvliet Fotografie wordt overschreden, komt voor rekening en risico van de klant.
7. Louise Poortvliet Fotografie behoudt zich het recht voor om meer diensten dan vermeld in de opdracht of in de bevestiging uit te voeren en aan de klant in rekening te brengen, indien dit in het belang is van de klant en/of noodzakelijk voor de goede uitvoering van de opdracht. De klant wordt zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld van de uitvoering van deze aanvullende diensten.

Artikel 5. Annulering

1. De klant kan de opdracht tot 48 uur voor aanvang van ingeplande dienst kosteloos annuleren door een mail te sturen naar info@louisepoortvliet.nl. Indien de klant na deze termijn de opdracht annuleert of bij niet verschijnen van de klant, wordt het volledige bedrag bij de klant in rekening gebracht.
2. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige annulering van de opdracht ligt bij de klant.
3. Indien Louise Poortvliet Fotografie op het moment van annulering reeds kosten heeft moeten maken ten behoeve van de uitvoering van de opdracht, dient de klant deze kosten te vergoeden.
4. In geval van zeer slechte weersvoorspelling mag een fotoshoot, workshop of fotowandeling worden verplaatst door Louise Poortvliet Fotografie. Dit wordt uiterlijk de dag voor de fotoshoot, workshop of fotowandeling besloten.

Artikel 6. Facturering en betaling

1. De klant dient binnen 14 dagen na factuurdatum de factuur via overmaking te voldoen, tenzij op de factuur anders is aangegeven.
2. De klant is, zonder dat daarvoor enige aanmaning, sommatie of ingebrekestelling nodig is, van rechtswege in verzuim indien niet binnen de overeengekomen termijn is betaald. Tevens zijn alle vorderingen die Louise Poortvliet Fotografie heeft op klant, onmiddellijk opeisbaar zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. Alsmede is Louise Poortvliet Fotografie bevoegd de (verdere) nakoming van alle opdrachten met de klant op te schorten.
3. Bij een niet tijdige betaling dооr de Klant is оver het factuurbedrag vanaf de vervaldag van de factuur tоt het mоment van vоlledige vоldоening wettelijke (handels)rente verschuldigd. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kоsten verband hоudende met de inning van enige vоrdering оp de Klant kоmen te haren laste. De buitengerechtelijke kоsten bedragen 15% van het/de factuurbedrag(en), met een minimum van € 500,00 en zijn zоnder nadere aanmaning verschuldigd

Artikel 7. Leveringstermijn(en)

1. Door Louise Poortvliet Fotografie opgegeven levertermijnen gelden steeds bij benadering en gelden voor Louise Poortvliet Fotografie nimmer als fatale termijnen. Overschrijding van een termijn geven de klant geen recht op ontbinding van de opdracht en/of schadevergoeding.
2. In geval van overschrijding door Louise Poortvliet Fotografie van enige termijn is Louise Poortvliet Fotografie eerst na een schriftelijke ingebrekestelling met een redelijk gestelde termijn van tenminste 14 werkdagen in verzuim.

Artikel 8. Informatieverstrekking door de klant

1. De klant is verplicht alle gegevens en bescheiden voor het correct uitvoeren van de opdracht door Louise Poortvliet Fotografie tijdig en in gewenste vorm en op de gewenste wijze aan Louise Poortvliet Fotografie ter beschikking te stellen.
2. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Louise Poortvliet Fotografie verstrekte gegevens en bescheiden.

Artikel 9. Medewerking door de klant

1. De klant is verantwoordelijk voor de locatie en locatie vergoedingen zoals (maar niet beperkt tot) parkeerkosten en toegangskosten voor de locatie.
2. Indien een klant te laat op de afgesproken plek aanwezig is, zal deze tijd in mindering worden gebracht op de afgesproken tijd en zal het volledige bedrag in rekening worden gebracht, dan wel kan de extra tijd door Louise Poortvliet Fotografie in rekening worden gebracht.
3. Louise Poortvliet Fotografie is bevoegd om een klant die zich onredelijk gedraagt of anderszins een behoorlijke uitvoering van de dienst bemoeilijkt of verhindert, de verdere toegang tot de dienst te ontzeggen. De klant blijft in dat geval de overeengekomen vergoeding verschuldigd.

Artikel 10. Levering

1. Louise Poortvliet Fotografie maakt een selectie van werken en zal op basis van eigen criteria, zoals kwaliteit en stijl, beoordelen welke beelden aan de klant geleverd zullen worden. De klant maakt geen aanspraak op alle door Louise Poortvliet Fotografie gemaakte werken, tenzij anders overeengekomen.
2. Louise Poortvliet Fotografie is gerechtigd om naar eigen beoordeling en inzicht de werken te bewerken en de bewerkte versie aan de klant te leveren. De bewerking vindt plaats in de stijl en naar inzicht van Louise Poortvliet Fotografie. Indien nodig zal dit worden afgestemd met de klant.
3. Het is de klant niet toegestaan om de werken zelf te bewerken, aan te passen en anders dan overeengekomen te verspreiden.
4. Levering geschiedt digitaal, tenzij anders overeengekomen. De werken gelden als geleverd op het moment dat deze ter beschikking zijn gesteld aan de klant en deze hiervan op de hoogte is gebracht.
5. De klant heeft geen recht op inzage of ontvangst van onbewerkte, originele bestanden.
6. De geleverde werken zullen door Louise Poortvliet Fotografie minimaal één jaar bewaren, gerekend vanaf de datum van levering. De klant kan hieraan geen rechten ontlenen en is zelf verantwoordelijk voor het bewaren dan wel voor het maken van een back-up van de bestanden.

Artikel 11. Klachten

1. Klachten inzake geleverde diensten of werken dienen binnen 5 werkdagen na levering schriftelijk kenbaar gemaakt te worden aan Louise Poortvliet Fotografie door een email te sturen naar info@louisepoortvliet.nl. Na afloop van deze termijn wordt de klant geacht in te stemmen met de geleverde diensten of werken.
2. Louise Poortvliet Fotografie zal klachten die binnen de in lid 1 genoemde termijn zijn ingediend, behandelen en verhelpen indien deze gegrond zijn en de klant een gegrond belang heeft.

Artikel 12. Intellectuele eigendomsrechten

1. Alle intellectuele vermogens- en eigendomsrechten ter zake van alle door Louise Poortvliet Fotografie vervaardigde zaken, diensten, werken, voorstellen en andere uitingen blijven ten allen tijde van Louise Poortvliet Fotografie.
2. Louise Poortvliet Fotografie behoudt het recht om onderdelen van ontwikkelde en geleverde content en de door klant ontwikkelde content geheel of gedeeltelijk in latere projecten te gebruiken en de werken te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties. Daaronder vallen, doch niet uitsluitend, website, blog, workshops, portfolio, social media, drukwerk en ander promotiemateriaal, als inzending voor wedstrijden en publicaties van derden. Indien de klant hier bezwaar tegen heeft, dient dit voorafgaand aan de opdracht uitdrukkelijk kenbaar te worden gemaakt.
3. Indien op een werk portretrecht rust, behoudt Louise Poortvliet Fotografie zich het recht voor om deze werken te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties. De portretrechthebbende geeft hiervoor uitdrukkelijke toestemming door de opdracht te verlenen.

Artikel 13. Auteursrecht

1. De rechten op de aan de klant ter beschikking gestelde werken berusten ten allen tijde bij Louise Poortvliet Fotografie.
2. Elk gebruik van werken van Louise Poortvliet Fotografie dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van Louise Poortvliet Fotografie.
3. Bij een inbreuk komt Louise Poortvliet Fotografie een vergoeding toe ter hoogte van ten minste driemaal de door Louise Poortvliet Fotografie gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder het recht te verliezen op vergoeding van geleden schade in welke vorm dan ook.
4. Werken op de website www.louisepoortvliet.nl mogen uitsluitend worden gebruikt door Louise Poortvliet Fotografie. Er is geen toestemming gegeven voor het gebruik van werken door derden, tenzij dit schriftelijk is overeengekomen.
5. De klant heeft het recht de gekochte foto’s voor privégebruik op social media te plaatsen. Daarbij dient Louise Poortvliet Fotografie onmiskenbaar te worden vermeld als auteur.
6. Na aanschaf van de werken heeft de klant het recht om deze voor eigen gebruik te reproduceren in print. Het is niet toegestaan om foto’s te gebruiken voor commerciële of non-profit bedrijven en/of publicatie in gedrukte media, tenzij hiervoor schriftelijk akkoord is gegeven voor Louise Poortvliet Fotografie.
7. De klant is niet gerechtigd om geleverde werken te bewerken of uit te snijden. Dit omvat tevens het toepassen van filters of het plaatsen van tekst op de werken.

Artikel 14. Naamsvermelding en persoonlijkheidsrechten

1. De naam van Louise Poortvliet Fotografie dient onmiskenbaar te zijn vermeld bij een gebruikt werk, of met een verwijzing naar het werk in de publicatie te worden opgenomen.
2. De klant neemt bij verveelvoudiging en openbaarmaking van een werk te allen tijde de persoonlijkheidsrechten van Louise Poortvliet Fotografie conform de auteurswet in acht.

Artikel 15. Publicatie

Tijdens het uitvoeren van diensten door Louise Poortvliet Fotografie kunnen foto- of filmopnames worden gemaakt van de klant, ter promotie van het bedrijf van Louise Poortvliet Fotografie. De klant gaat expliciet akkoord dat deze opnames worden gemaakt (en waar de klant mogelijk herkenbaar op te zien is) en dat deze worden verspreid op alle mogelijke (social) mediakanalen van Louise Poortvliet Fotografie. Indien de klant wenst dat de gepubliceerde beelden waarop de klant herkenbaar is, verwijderd worden, dan dient de klant Louise Poortvliet Fotografie hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen.

Artikel 16. Workshops en fotowandelingen

1. Louise Poortvliet Fotografie is gerechtigd om wijzigingen aan te brengen in data en locaties van workshops en fotowandelingen. Indien de locatie of datum door Louise Poortvliet Fotografie wordt gewijzigd, behoudt de klant het recht om te annuleren of zich in te schrijven voor een workshop of fotowandeling op een ander moment.
2. Wanneer de klant onverwachts is verhinderd voor een workshop of fotowandeling mag de deelname worden doorgegeven aan een nieuwe deelnemer. De gegevens van de nieuwe deelnemer dienen uiterlijk 24 uur voorafgaand aan de workshop of fotowandeling aan Louise Poortvliet Fotografie kenbaar te worden gemaakt.
3. Louise Poortvliet Fotografie behoudt zich het recht voor om een workshop of fotowandeling te annuleren vanwege weersomstandigheden, of andere onvoorziene omstandigheden. De klant wordt hiervan zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 2 uur voor aanvang, op de hoogte gebracht. De klant is in dat geval geen betaling verschuldigd, gedane betalingen worden terugbetaald of in overeenstemming met de klant gebruikt voor een workshop of fotowandeling op een andere datum.
4. Annulering van een workshop of fotowandeling door de klant is enkel mogelijk per email aan info@louisepoortvliet.nl. Tot 7 dagen voor aanvang kan annulering kosteloos plaatsvinden. Bij annulering tussen 7 dagen en 48 uur voorafgaand aan de workshop wordt 50% van het bedrag gerestitueerd. Bij annulering binnen 48 uur voor aanvang is de klant de kosten voor de workshop of fotowandeling verschuldigd.

Artikel 17. Overmacht

1. Louise Poortvliet Fotografie is nimmer aansprakelijk wanneer ten gevolge van een overmacht situatie de verplichtingen op grond van de opdracht niet kan worden nagekomen.
2. In geval van overmacht is Louise Poortvliet Fotografie gerechtigd de opdracht voor de duur van de overmacht op te schorten, te onderbreken of verplaatsen, zonder dat Louise Poortvliet Fotografie tot enige vorm van schadeloosstelling verplicht is.
3. Van overmacht is onder meer sprake indien de uitvoering van de overeenkomst, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden waar partijen redelijkerwijs geen invloed op uit kunnen oefenen, zoals ziekte, ongevallen, brand, een pandemie, epidemie of overheidsmaatregelen.

Artikel 18. Aansprakelijkheid

1. Louise Poortvliet Fotografie zal zich inspannen om de opdracht naar behoren volgens afspraak uit te voeren. Alle diensten worden geleverd op basis van een inspanningsverplichting.
2. Onverminderd de elders in de opdracht of deze Algemene Voorwaarden overeengekomen beperkingen in de aansprakelijkheid van Louise Poortvliet Fotografie, is de aansprakelijkheid van Louise Poortvliet Fotografie beperkt tot het opnieuw uitvoeren van de werkzaamheden, dan wel de vergoeding van de factuurwaarde van de betreffende opdracht.
3. Vооrzоver de Klant schade heeft geleden welke is оntstaan dооr оnrechtmatige daad, оpzet en/оf grоve schuld van Louise Poortvliet Fotografie , dan wel van dооr Louise Poortvliet Fotografie ingeschakelde derden en/оf оndergeschikten, is de hооgte van het dооr Louise Poortvliet Fotografie te betalen schadebedrag beperkt tоt maximaal de factuurwaarde van de Opdracht van één maand vооrafgaande aan het mоment van de schadebrengende gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende feiten wоrdt gezien als één feit.
4. Louise Poortvliet Fotografie is nimmer aansprakelijk vооr indirecte schade van de Klant оf derden waarоnder mede begrepen gederfde оmzet оf winst.
5. Ieder vоrderingsrecht van de Klant, waarоnder wegens schade оf оpnieuw uitvоering van de Diensten, vervalt indien de tekоrtkоming en/оf de schade te laat wоrdt gemeld en vervalt in ieder geval één jaar na de schadeverооrzakende gebeurtenis.

Artikel 19. Overige bepalingen

1. Louise Poortvliet Fotografie behoudt het recht om de Algemene Voorwaarden op elk door haar gewenst moment (eenzijdig) wijzigen of aanvullen.
2. Indien enige bepaling оf enig gedeelte van een bepaling van оnderhavige Algemene vооrwaarden оm welke reden dan ооk geheel оf gedeeltelijk оnverbindend is, dоet zulks niet af aan de verbindendheid van de resterende bepalingen van deze Algemene vооrwaarden c.q. van het resterende gedeelte van de betreffende bepaling.
3. Op alle rechtsbetrekkingen tussen Louise Poortvliet Fotografie en de Klant is Nederlands recht van tоepassing en uitsluitend de rechtbank van de vestigingsplaats van Louise Poortvliet Fotografie is bevоegd оm van geschillen kennis te nemen.

Scroll naar boven